Các map và cấp độ quái vật trong Hiệp Khách Giang Hồ

Ngày gửi: 26-12-2011

map trong hiep khach giang ho, ban do hkgh tieng viet, bản đồ hkgh, bản đồ yulgang, yulgang map, bản đồ hiệp khách giang hồ, map train level trong hkgh, cấp độ quái trong hkgh

a. Huyền bột

lv 3

lv 5

lv 8

lv 10

lv 12

lv 12

lv 15

lv 15

lv 18

lv 18

lv 20

lv 20

lv 20

lv 22

lv 22

lv 25

lv 25

lv 27

lv 27

lv 60 BOSS

lv 30

lv 32

lv 60 BOSS

b. Liễu chính quan

lv 38

lv 40

lv 43

lv 44
lv 45

lv 47

lv 48

lv 49

lv 50

lv 75 BOSS

c. Tam tà quan

lv 38

lv 40

lv 43
lv 44

lv 45

lv 47

lv 48

lv 49

lv 50

lv 75 BOSS

d. Lam ngọc tháp ( mê cung chính phái )

*Tầng 1

*Tầng 2

*Tầng 3

lv 51

lv 51

lv 52

lv 53

lv 54

lv 54

lv 55

lv 56

lv 57

lv 90 BOSS

e. Bí ẩn tháp ( mê cung tà phái )

*Tầng 1

*Tầng 2

*Tầng 3

lv 51

lv 51

lv 52

lv 53

lv 54

lv 54

lv 55

lv 56

lv 57

lv 90 BOSS

f. Rừng trúc ( Chính phái )

lv 57

lv 58
lv 59

g. Rừng trúc ( Tà phái )

lv 57

lv 58
lv 59

h. Thần võ môn

lv 60

lv 60
lv 61

lv 61

lv 62

lv 63

lv 64

lv 65

lv 66

lv 67

i. Liễu thiện phủ

lv 60
lv 60

lv 61

lv 61

lv 62

lv 63

lv 64

lv 65

lv 66

lv 67

j. Chí tín động ( động chính phái )

*Tầng 1

*Tầng 2

*Tầng 3

lv 73

lv 75

lv 77

lv 79

lv 81

lv 83

lv 85

lv 87

lv 89

lv 120 BOSS

k. Huyết quỷ động ( động tà phái )

*Tầng 1

*Tầng 2

*Tầng 3

lv 73

lv 75

lv 77

lv 79

lv 81

lv 83

lv 85

lv 87

lv 89

lv 120 BOSS

l. Nam minh hiệu

lv 68

lv 69

lv 70

lv 71

lv 100 BOSS

m. Nam minh động

lv 91

lv 93

lv 95
lv 99

n. Bạch võ quán

lv 92

lv 94
lv 96

lv 97

lv 98

lv 100

o. Tụng nguyệt quán

lv 92

lv 94

lv 96

lv 97

lv 98

lv 100

p. Bắc hải băng cung ~ Nam lâm ~ ??? ( map 4.0 )

Bắc Hải băng cung

Map:

lv 78

lv 81

lv 84

lv 86

lv 92

lv 94

lv 98

lv 103

lv 105

lv 110

lv 111

lv 113

lv 117

lv 88

lv 110

lv 120

Nam Lâm

Map:

lv 113

lv 111

lv 117

lv 109

lv 110

lv 115

lv 113

lv 110

lv 125

lv 90

lv 105

lv 105

lv 100

lv 123

lv 120

Map client 4.0 (ko rõ tên)

Map:

lv 125

lv 126

lv 128

lv 129

lv 130

lv 131

lv 132

lv 133

lv 134

lv 136

lv 138

lv 139

lv 140


Loading