HOTKEY: INSERTDi chuyen den cac chuc nang va on/off chuc nang:Working on Win XP/ Vista/ Win 7Working on Crossfire NA/RU/INDO/PH/VN/EUUpdate KeyCF hach cf dot kich 1097 full* Luu y: Neu cac ban choi CF Russia thi moi chay fileKEYCF-FIX For CF Russia.exe,neu ko thi chay file keycf.exe nhu binh thuongHuong dan su dung hach cf KeyCFmodzBuoc 1: Ban download ve giai nen va click chuot phai chay file keycf.exe voi quyen administrator...