KeyCF hack đột kích 1095, Hack CF 1095, hack súng, ko giật, thay đạn nhanh, full balo CF 1095

KeyCF hack đột kích 1095, Hack CF 1095, hack súng, ko giật, thay đạn nhanh, full balo CF 1095

HOTKEY: INSERTWorking on Win XP/ Vista/ Win 7Working on Crossfire NA/RU/INDO/PH/VN/EUUpdate KeyCF Modz v6.2 (05.01.2012): Update hack cf 1096 moi nhatUpdate KeyCF Modz v4.4 (25.12.2011): Fix disconnect CF RU, PH, NA và add thêm chức năng: knife attack, speed 2, create knife roomUpdate KeyCF Modz v4.3 (25.12.2011): Fix disconnect CF VNUpdate......